40 هزار کاربر
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن با عکس، دکمه و صدا
 • آنالیتیکس کاربران
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن تراکنشی و اطلاع رسانی
 • تعریف کارکردهای مختلف برای پوش‌نوتیفیکیشن
 • پشتیبانی از طریق ایمیل

88000تومان

ثبت سفارش
dots
30 هزار کاربر
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن با عکس، دکمه و صدا
 • آنالیتیکس کاربران
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن تراکنشی و اطلاع رسانی
 • تعریف کارکردهای مختلف برای پوش‌نوتیفیکیشن
 • پشتیبانی از طریق ایمیل

66000تومان

ثبت سفارش
dots
20 هزار کاربر
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن با عکس، دکمه و صدا
 • آنالیتیکس کاربران
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن تراکنشی و اطلاع رسانی
 • تعریف کارکردهای مختلف برای پوش‌نوتیفیکیشن
 • پشتیبانی از طریق ایمیل

44000تومان

ثبت سفارش
dots
10 هزار کاربر
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن با عکس، دکمه و صدا
 • آنالیتیکس کاربران
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن تراکنشی و اطلاع رسانی
 • تعریف کارکردهای مختلف برای پوش‌نوتیفیکیشن
 • پشتیبانی از طریق ایمیل

22000تومان

ثبت سفارش
200 هزار کاربر
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن با عکس، دکمه و صدا
 • آنالیتیکس کاربران
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن تراکنشی و اطلاع رسانی
 • تعریف کارکردهای مختلف برای پوش‌نوتیفیکیشن
 • پشتیبانی از طریق ایمیل

440000تومان

ثبت سفارش
dots
100 هزار کاربر
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن با عکس، دکمه و صدا
 • آنالیتیکس کاربران
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن تراکنشی و اطلاع رسانی
 • تعریف کارکردهای مختلف برای پوش‌نوتیفیکیشن
 • پشتیبانی از طریق ایمیل

220000تومان

ثبت سفارش
dots
75 هزار کاربر
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن با عکس، دکمه و صدا
 • آنالیتیکس کاربران
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن تراکنشی و اطلاع رسانی
 • تعریف کارکردهای مختلف برای پوش‌نوتیفیکیشن
 • پشتیبانی از طریق ایمیل

154000تومان

ثبت سفارش
dots
50 هزار کاربر
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن با عکس، دکمه و صدا
 • آنالیتیکس کاربران
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن تراکنشی و اطلاع رسانی
 • تعریف کارکردهای مختلف برای پوش‌نوتیفیکیشن
 • پشتیبانی از طریق ایمیل

110000تومان

ثبت سفارش
600 هزار کاربر
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن با عکس، دکمه و صدا
 • آنالیتیکس کاربران
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن تراکنشی و اطلاع رسانی
 • تعریف کارکردهای مختلف برای پوش‌نوتیفیکیشن
 • پشتیبانی از طریق ایمیل

1320000تومان

ثبت سفارش
dots
500 هزار کاربر
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن با عکس، دکمه و صدا
 • آنالیتیکس کاربران
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن تراکنشی و اطلاع رسانی
 • تعریف کارکردهای مختلف برای پوش‌نوتیفیکیشن
 • پشتیبانی از طریق ایمیل

1100000تومان

ثبت سفارش
dots
400 هزار کاربر
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن با عکس، دکمه و صدا
 • آنالیتیکس کاربران
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن تراکنشی و اطلاع رسانی
 • تعریف کارکردهای مختلف برای پوش‌نوتیفیکیشن
 • پشتیبانی از طریق ایمیل

880000تومان

ثبت سفارش
dots
300 هزار کاربر
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن با عکس، دکمه و صدا
 • آنالیتیکس کاربران
 • ارسال پوش‌نوتیفیکیشن تراکنشی و اطلاع رسانی
 • تعریف کارکردهای مختلف برای پوش‌نوتیفیکیشن
 • پشتیبانی از طریق ایمیل

660000تومان

ثبت سفارش